Vedtægterne for Fanø Hallen

Vedtægterne for Fanø Hallen

§1.    Institutionens navn er ”Fanø-Hallen”, den er en selvstændig institution, hvis hjemsted er Fanø

§2.    Institutionen har til formål at drive en idrætshal på Fanø beregnet til benyttelse af øens beboere og disses foreninger fortrinsvis kulturelle formål, samt til eventuelle arrangementer af udstillinger og lignende.

§3.    Som medlem af den selvejende institution står de ved starten tilsluttede foreninger. Andre foreninger med tilknytning til hallen vil efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen kunne optages som medlemmer og dermed opnå mandat i repræsentantskabet jævnfør nedenfor. 

Afgørelsen træffes af repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed. Repræsentantskabet kan udelukke enkelte foreninger m. v. fra medlemsret i institutionen og dermed i repræsentantskabet, afgørelsen kan kun træffes når mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne stemmer herfor. Bestyrelsen skal føre en nøjagtig protokol over de foreninger, der er medlemmer af institutionen.

§4.    Institutionsmedlemmerne har ingen andel i institutionens formue eller i eventuelt overskud der alene tilfalder institutionen, ligesom alene institutionen hefter for gældsforpligtelser og eventuelt driftsunderskud.

§5.    Institutionens anliggender varetages af repræsentantskabet og af bestyrelsen.

§6.    Repræsentantskabet er institutionens højeste myndighed

§7.    Repræsentantskabet dannes derved, at hvert institutionsmedlem vælger indtil 2 medlemmer, ligesom Fanø Kommune vælger indtil 2 medlemmer.

§8.    Ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år senest medio marts måned, og det vælger selv formand for et år ad gangen. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst ¼ af repræsentantskabsmedlemmerne finder det fornødent og motiverer formålet med mødet. Repræsentantskabet indkaldes af Formanden for repræsentantskabet, med 14 dages varsel, ved annoncering i Fanø Ugeblad og/eller på mail med angivelse af dagsorden, dato, tid og sted for mødet. Repræsentantskabets medlemmer er til enhver tid selv forpligtet til at meddele bestyrelsen eller Formanden for repræsentantskabet, hvis der er ændringer i kontaktoplysninger m.m. Repræsentantskabet træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme.
 
Dagsorden for de ordinære møder skal indeholde mindst følgende punkter:

a.    Valg af dirigent og skriftfører
b.    Bestyrelsen aflægger beretning
c.    Regnskabet forelægges
d.    Valg af medlemmer til bestyrelsen
e.    Valg af formand for repræsentantskabet
f.    Valg af revisor
g.   Eventuelt
 
Forslag der af repræsentantskabsmedlemmerne ønskes behandlet på mødet skal indgives til bestyrelsen senest 8 dage før mødet. Protokollen skal oplæses ved hvert repræsentantskabsmøde, og kun de heri nævnte foreningers repræsentanter har ret til at stemme ved mødet, hvorimod fremmødte medlemmer kun har taleret. 
                                                                                                                                        §9.    Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 1 vælges af kommunalbestyrelsen, medens 5 vælges af repræsentantskabet. De af repræsentantskabet valgte medlemmer behøver ikke selv at være medlemmer af dette. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, vælger repræsentantskabet på sit nærmest følgende møde nyt bestyrelsesmedlem, der virker valgperioden ud. Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller mindst 3 medlemmer anser det påkrævet. Dens beslutning afgøres ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer. Repræsentantskabets formand har ret til at deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

§10.    Bestyrelsen og halinspektøren har den daglige ledelse af institutionen. Bestyrelsen ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af ejendommen sker med størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesser, ligesom den fastsætter størrelsen af lejen for lokalerne, således at der kan opnås et driftsregnskab, der skaber mulighed for passende afskrivninger, men derudover bør bestyrelsen ikke tilsigte overskud. Bestyrelsen affatter regulativ for ejendommens daglige drift og benyttelse af ejendommen. Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse af et repræsentantskabsmøde og med alle bestyrelsesmedlemmers underskrift på dokumentet. Bestyrelsen sørger for, at institutionens midler indsættes på bank- eller sparekassebog lydende på institutionens navn.

§11.    Institutionens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

§12.    Ændringer i nærværende vedtægter samt opløsning af institutionen skal vedtages på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og vedtagelse skal hver gang ske med mindst 2/3 majoritet af de mødte repræsentantskabsmedlemmer. I tilfælde af opløsning træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af institutionens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål på Fanø. Denne disposition skal godkendes af Fanø Kommunalbestyrelse.

§13.    Over for tredjemand forpligtes institutionen ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med yderligere 1 bestyrelsesmedlems underskrift.                                                                                                              

Vedtaget den: 17.06.1993 første gang.      
Vedtaget den: 12.08.1993 anden gang. 

Medlemsforeninger: Se under repræsentantskabet                                                               

Det er vedtaget 19.03.2015 samt 31.3.2016 at der indlemmes 3 suppleanter i bestyrelsen. Suppleanterne har ingen stemmeret, men dog taleret ved bestyrelsesmøder.

Den 5/9 2017 er der, i henhold til vedtægterne, efter to ekstraordinære repræsentantskabsmøder, gennemført vedtægtsændringer relateret § 8.

Det er vedtaget 19.03.2015 samt 31.3.2016 at der indlemmes 3 suppleanter i bestyrelsen. Suppleanterne har ingen stemmeret, men dog taleret ved bestyrelsesmøder.